کاهش اکسیژن خون تنها به خاطر نشستن های نادرست هنگام کار با کامپیوتر و لپ تاپ

هیچ توجه کردین افرادی که پشت میز کار و موقع رانندگی صاف می شینند و قوز نمی کنند باهوش تر به نظر می رسند؟ شاید واقعا هستن.
فکر می کنین طرز نشستن و ایستادن تان چقدر می تواند روی تمرکز تاثیر بگذارد؟

0
0

چگونه می توان از کمردرد و فتق دیسک کمر جلوگیری کرد؟

امروزه 80 درصد افراد گه گاه در زندگی دچار کمردرد هستند. آمار ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک کمر حتی در میان جوانان رو به افزایش است. اما چرا و چگونه به کمردرد مبتلا می شویم و چطور می توانیم از کمردرد جلوگیری کنیم.

0
0

با تغییر پوسچر، زندگی تان را عوض کنید

از آنجایی که بیشتر ساعات روز را در حال نشستن هستیم، حفظ پوسچر بدن یا همان قرارگیری بدن در وضعیت درست در هنگام نشستن بسیار مورد توجه قرار می گیرد. فشار بسیار زیادی که در نشستن های طولانی مدت و نادرست به اسکلت بدن وارد می شود افراد زیادی را به کمردرد، آرتروز، فتق دیسک،

0
0

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻤﺮدرد و آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت

اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ، ﻧﻮه ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و از دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ، ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﭘﺮ از اﺳﻨﺎد و ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه، زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎده ای ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﮑﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ

0
0

آخرین خبر ها


کاهش اکسیژن خون تنها به خاطر نشستن های نادرست هنگام کار با کامپیوتر و لپ تاپ

هیچ توجه کردین افرادی که پشت میز کار و موقع رانندگی صاف می شینند و قوز نمی کنند باهوش تر به نظر می رسند؟ شاید واقعا هستن. فکر می کنین طرز نشستن و ایستادن تان چقدر می تواند روی تمرکز تاثیر بگذارد؟

0
0

چگونه می توان از کمردرد و فتق دیسک کمر جلوگیری کرد؟

امروزه 80 درصد افراد گه گاه در زندگی دچار کمردرد هستند. آمار ابتلا به بیماری های ستون فقرات از جمله فتق دیسک کمر حتی در میان جوانان رو به افزایش است. اما چرا و چگونه به کمردرد مبتلا می شویم و چطور می توانیم از کمردرد جلوگیری کنیم.

0
0

با تغییر پوسچر، زندگی تان را عوض کنید

از آنجایی که بیشتر ساعات روز را در حال نشستن هستیم، حفظ پوسچر بدن یا همان قرارگیری بدن در وضعیت درست در هنگام نشستن بسیار مورد توجه قرار می گیرد. فشار بسیار زیادی که در نشستن های طولانی مدت و نادرست به اسکلت بدن وارد می شود افراد زیادی را به کمردرد، آرتروز، فتق دیسک،

0
0