ارگونومی در محل کار

فواید استفاده از یک نگهدارنده مانیتور چیست ؟

نگهدارنده مانیتور چیست؟ نگهدارنده مانیتور یک پایه قابل تنظیم است که مانیتور به آن متصل می شود و در ارتفاع متناسب با چشم فرد تنظیم می گردد. انواع مختلفی از نگهدارنده مانیتور با نام های...

تیم تحقیق و توسعه باراد